Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor de praktijk ‘De weg naar binnen’, praktijk voor Psychosociale Therapie, gevestigd in Emmen. ‘De weg naar binnen’ staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord Nederland onder nummer 01160887.

Artikel 2. Aanbod

Een psychosociaal hulpverlener begeleidt cliënten die psychische klachten ervaren naar aanleiding van een psychosociaal probleem. Cliënten zijn bij aanvang van de behandeling minimaal 18 jaar of ouder. Hulpverlening gebeurt bij ‘De weg naar binnen’ aan de hand van individuele dan wel relatie gesprekken, met behulp van verschillende psychotherapeutische gesprekstechnieken en behandelmethodieken. Alles op maat afgestemd op de hulpvraag en het proces van de cliënt.

Artikel 3. Cliënt

De cliënt is de persoon die een behandelovereenkomst heeft met ‘De weg naar binnen’.

Artikel 4. Privacy en veiligheid

Hetgeen tijdens de gesprekken bij ‘De weg naar binnen’ wordt besproken, is en blijft geheim, tenzij de informatie strijdig is met het strafrecht. Mocht er door de cliënt toch melding worden gedaan van zaken die in strijd zijn met het strafrecht, dan heeft ‘De weg naar binnen’ de wettelijke plicht dit te melden aan de autoriteiten. Hierop kan ‘De weg naar binnen’ niet worden aangesproken door de cliënt. De cliënt kan worden gevraagd om diens persoonsgegevens met ‘De weg naar binnen’ te delen. Deze gegevens zijn nodig om een zo compleet mogelijk beeld van de cliënt te krijgen om deze cliënt zo goed mogelijk te begeleiden naar diens gewenste doel. Ook zijn bepaalde gegevens nodig om facturen volgens wettelijke normen op te kunnen stellen of contact met de cliënt op te nemen wanneer bijvoorbeeld een afspraak verplaatst moet worden. Er worden nooit meer gegevens gevraagd dan strikt noodzakelijk voor het therapeutisch proces. De persoonsgegevens worden up to date gehouden. Zodra ‘De weg naar binnen’ ontdekt dat de gegevens niet meer up to date zijn, dan zal zij contact opnemen met cliënt. De persoonsgegevens worden aangevuld als deze niet volledig zijn. Ze worden gecorrigeerd als ze onjuist blijken te zijn. Alle gegevens worden digitaal dan wel schriftelijk beveiligd bewaard.

Artikel 5. Dossier

De wet vereist dat er een cliëntendossier wordt bijgehouden. Het cliëntdossier is beknopt in steekwoorden, wordt beveiligd in een kluis bewaard op schrift (niet digitaal) Cliënt heeft recht op inzage van zijn/haar beknopte dossier op een in overleg met therapeut gekozen moment. Als volgens cliënt onwaarheden in het dossier staan, dan mag cliënt schriftelijk en met onderbouwing verzoeken deze onjuistheden te verwijderen. De wettelijke bewaartermijn van cliëntdossiers is 15 jaar.

Artikel 6. Derden

Informatie aan derden wordt door ‘De weg naar binnen’ alleen verstrekt indien dit het therapeutisch proces ondersteunt. Dit gaat altijd in overleg met cliënt en pas na schriftelijke toestemming van de cliënt.

Artikel 7. Klachten

Eventuele klachten die betrekking hebben op de ontvangen therapie worden altijd getracht eerst met ‘De weg naar binnen’ op te lossen. Mocht desondanks de klacht blijven bestaan, dan kan cliënt zich richten tot de beroepsvereniging de NFG.

Artikel 8. Afzeggen gesprekken

Gemaakte vervolgafspraken dienen minimaal 24 werkuren van te voren te worden afgezegd. Dit kan telefonisch op het voor cliënt bekende nummer dan wel per e-mail op het voor cliënt bekende mailadres. Cliënt is dan geen kosten verschuldigd. Bij afzeggingen korter dan 24 werkuren of bij onaangekondigd niet verschijnen (No Show) op de afspraak zal ‘De weg naar binnen’ de volledige sessiekosten op cliënt verhalen. Mocht de afspraak van de kant van ‘De weg naar binnen’ onverwacht niet door kunnen gaan, dan zal ‘De weg naar binnen’ alles in het werk stellen om cliënt zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te brengen. In overleg zal dan voor een nieuwe datum gekozen worden.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

‘De weg naar binnen’ doet haar uiterste best om cliënt zo goed mogelijk te begeleiden. Garanties om het door cliënt gewenste doel te behalen kunnen echter niet gegeven worden. Tevens kan ‘De weg naar binnen’ niet aansprakelijk worden gesteld voor ontstane gezondheidsklachten tijdens of na de behandeling. ‘De weg naar binnen’ behandelt geen cliënten met persoonlijkheidsstoornissen of psychiatrische stoornissen zoals beschreven in de DSM- IV of V. Mocht ‘De weg naar binnen’ na het intakegesprek of tijdens de behandeling dit vermoeden krijgen, dan zal ‘De weg naar binnen’ cliënt doorverwijzen naar de huisarts. Het intakegesprek kan ‘De weg naar binnen’ redenen geven om het contact niet voort te zetten. ‘De weg naar binnen’ zal haar besluit op dat moment nader uitleggen aan cliënt. Cliënt kan na de intake besluiten om niet in behandeling te gaan bij ‘De weg naar binnen’. Cliënt zal op dat moment dit nader uitleggen aan cliënt. Het beëindigen van de therapie op verzoek van cliënt wordt tijdens een sessie kenbaar gemaakt.

Artikel 10. Tarieven

Cliënt verbindt zich aan de van te voren hem/ haar bekend gemaakte tarieven voor het intakegesprek en het behandeltraject. Mocht tijdens de behandeling het geldende tarief wijzigen, dan wordt cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Artikel 12. Betaling

Facturen worden de week na het gesprek per post naar cliënt verstuurd. Cliënt maakt deze vóór het volgende gesprek naar ‘De weg naar binnen’ over, doch maximaal 14 dagen na het voorlaatste gesprek.

Artikel 13. NFG

‘De weg naar binnen’ is ingeschreven bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) onder registratienummer 6807257489 onder vakgroep VPMW en bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg onder nummer 809991R en houdt zich aan de door de NFG opgestelde beroepscode.